Obchodní podmínky

Článek I.
Úvod. Uzavření Smlouvy
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vztahují na právní vztahy obchodní společnosti Dreambeds s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohradská 1420/33, PSČ 120 00, IČ: 29028281, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 191109  (dále jen „Dodavatel“), týkající se dodávek zboží, a to zejména postelí Hästens, Somnus, Vispring, Zleep a Aston, povlečení a dalšího příslušenství náležícího k postelím (dále společně též jen „Zboží“), ze strany Dodavatele příslušným zákazníkům, jako odběratelům (jednotlivě dále jen „Odběratel“ a dohromady dále jen „Odběratelé“), a to na základě smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Odběrateli (dále jen „Smlouva“ a „Smlouvy“).2. Dodavatel a Odběratel se jsou povinni při dodání Zboží, úhradě Zboží a v dalších vztazích týkajících se dodání Zboží ze strany Dodavatele Odběrateli v plném rozsahu řídit OP.3. Smlouva bude mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena na základě nabídky Dodavatele určené Odběrateli (dále jen „Nabídka“) či objednávky Odběratele na formuláři od Dodavatele, určené Dodavateli (dále jen „Objednávka“), nebo na základě zálohové faktury na zaplacení části Ceny Zboží vystavené Dodavatelem podle dohody s Odběratelem nebo ústní objednávky Odběratele (dále jen „Zálohová faktura“). V Nabídce, resp. Objednávce a Zálohové faktuře budou uvedeny mimo jiné specifikace Zboží, množství dodávaného Zboží, kalkulace Ceny a kontaktní údaje Dodavatele a Odběratele pro poskytování oznámení podle ustanovení článku VIII., odst. 1. těchto OP. Smlouva je uzavřena v okamžiku, ve kterém bude splněna jako v pořadí první jakákoli z níže uvedených podmínek:
a) Dodavatel písemně akceptuje Objednávku Odběratele na dodávku Zboží,
nebo
b) Odběratel písemně akceptuje Nabídku Dodavatele na dodávku Zboží,
a pokud Dodavatel učiní Nabídku nebo Odběratel učiní Objednávku nebo Dodavatel vystaví Zálohovou fakturu a poskytne ji Odběrateli, tak pokud:
c) Odběratel uhradí Dodavateli jakoukoli část Ceny za Zboží,
nebo
d) Dodavatel Zboží předá Odběrateli.

4. Odběratel je oprávněn měnit či zrušit učiněnou Objednávku nejpozději do 48 hodin po učinění Objednávky, nejpozději však do uzavření Smlouvy.

5. Dodavatel není povinen akceptovat Objednávku a/nebo dodat Odběrateli Zboží mimo jiné v případě, že je Odběratel v prodlení s úhradou ceny za jakékoli Zboží dodávané Dodavatelem Odběrateli.

Článek II.
Cenové a platební podmínky
1. Celková cena Zboží bude určena na základě Smlouvy, a to podle Nabídky či Objednávky či Zálohové faktury (dále a též shora jen „Cena“).
2. Odběratel uhradí Dodavateli Cenu v plné výši před dodáním Zboží. V případě, že předmětem dodávky bude Zboží, jehož výrobu je nezbytné objednat u výrobce, tak Odběratel uhradí Dodavateli před zahájením činností Dodavatele spojených s dodáním Zboží zálohu na zaplacení Ceny ve výši nejméně 30 % procent z Ceny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „Záloha“). Zbývající část Ceny za zboží je Odběratel povinen uhradit Dodavateli do 15 dnů ode dne, ve kterém jej Dodavatel vyrozumí podle ustanovení článku III., odst. 3. těchto OP, že Zboží bude připraveno k předání.
3. Dodavatel po obdržení úhrady na zaplacení Ceny vystaví a poskytne Odběrateli fakturu – daňový doklad vztahující se k provedené platbě.
4. V případě prodlení Odběratele se zaplacením Ceny či její části, je Dodavatel oprávněn požadovat na Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a navíc nahradit Dodavateli v plném rozsahu způsobenou škodu s tím, že se výše náhrady škody o výši smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

Článek III.
Podmínky dodání Zboží
1. Dodavatel dodá Odběrateli Zboží na místo určené Odběratelem v České republice a zajistí odbornou montáž Zboží. Pokud se tak Dodavatel a Odběratel dohodnou, převezme Odběratel Zboží v prodejních nebo skladových prostorách Dodavatele a montáž Zboží si zajistí sám na své náklady a nebezpečí.

2. Pokud bude předmětem dodávky Zboží, jehož výrobu je nezbytné objednat u výrobce, tak bude Zboží dodáno Odběrateli do 12 týdnů ode dne, ve kterém Dodavatel obdrží od Odběratele Zálohu. Dodavatel a Odběratel mohou dohodnout i dřívější předpokládaný termín dodání Zboží, který však není pro Dodavatele závazný. V případě, že to budou okolnosti Dodavateli umožňovat, pokusí se Dodavatel zajistit dodání Zboží v dřívějším termínu.

3. Dodavatel vyrozumí Odběratele cca 3 týdny před předpokládaným termínem dodání Zboží o tom, že Zboží bude připraveno k předání. Konečný termín dodání Zboží bude mezi Dodavatelem a Odběratelem dohodnut po zaplacení Ceny za Zboží s tím, že pokud nedojde k dohodě, tak je Dodavatel oprávněn tento termín jednostranně stanovit a oznámit Odběrateli. Odběratel je povinen v termínu dodání Zboží od Dodavatele Zboží převzít, a to i pokud bude dodáno Odběrateli před předpokládaným termínem dodání Zboží podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku OP.

4. Dodavatel není povinen dodat Odběrateli Zboží před přijetím těchto OP ze strany Odběratele a před zaplacením Ceny za Zboží ze strany Odběratele ve prospěch Dodavatele.
5. Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli Zboží bez vad, nedodělků a plně funkční, tj. způsobilé k okamžitému užívání.
6. Zboží bude vyrobeno zcela nebo z části ručně a z přírodních materiálů a surovin, tj. u Zboží se mohou mimo jiné vyskytovat některé odchylky v rozměrech zboží, v barevnosti zboží a v povrchové úpravě Zboží. Tyto odchylky nejsou pokládány za vady či nedodělky u Zboží.
7. Dodavatel předá Odběrateli zároveň se Zbožím ve 2 vyhotoveních dodací list, obsahující druhový a množstevní popis skutečně dodaného Zboží, datum předání a převzetí Zboží a podpis osoby oprávněné Dodavatele zastupovat při předání Zboží Odběrateli. Na 1 vyhotovení dodacího listu potvrdí osoba oprávněná Odběratele zastupovat převzetí Zboží a toto vyhotovení dodacího listu předá Odběratel zpět Dodavateli. Zbývající 1 vyhotovení dodacího listu si Odběratel ponechá.
8. Dodavatel není povinen akceptovat Objednávku a není v prodlení s dodáním Zboží mimo jiné v těchto jednotlivých případech:
a) Zboží nebude možné řádně dodat Odběrateli z důvodu nepředvídatelných okolností a událostí, které jsou mimo kontrolu smluvních stran (tj. zejména přírodní katastrofy, požáry, zá¬plavy, exploze, stávky, nepokoje, války, mobilizace, povstání, provozní a dopravní narušení, nařízení a zásahy ze strany státních orgánů, zákony nebo jiné předpisy ne¬udělení příslušného povolení, omezení při dovozu Zboží či jeho částí na území České republiky, výpadky ve výrobě Zboží či jeho částí a obdobně),
b) Zboží nebude možné řádně dodat Odběrateli z důvodu na straně Odběratele či z jakéhokoli jiného důvodu, který nebude na straně Dodavatele,
c) Odběratel se ocitne v prodlení s úhradou jakékoli platby ceny za jakékoli Zboží dodávané Dodavatelem Odběrateli.
9. Zboží, jehož Cenu Odběratel v plné výši řádně a včas uhradí, je možné pro Odběratele po dobu 6 měsíců bezplatně uskladnit v prostorách užívaných Dodavatelem. Za uskladnění tohoto Zboží za další období a též za uskladnění Zboží, jehož Cena nebude Odběratelem řádně a včas uhrazena, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli za uskladnění každého jednotlivého kusu postele cenu ve výši 30,- Kč za každý započatý den.
10. Odběratel nabude vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením Ceny za toto Zboží. Do této doby je výhradním vlastníkem Zboží Dodavatel. Odběratel není oprávněn předtím, než se stane výhradním vlastníkem Zboží jakkoli disponovat s vlastnickým právem ke Zboží, tj. Zboží prodat či jakkoli jinak převést Zboží do vlastnictví jakékoli třetí osoby, ani vlastnické právo ke Zboží jakkoli omezit a ani není oprávněn do tohoto okamžiku Zboží jakkoli užívat.
11. V případě, že Dodavatel od Smlouvy odstoupí podle ustanovení článku VII., odst. 1. těchto OP nebo k dodání Zboží podle Smlouvy nedojde z jakéhokoli důvodu, který bude na straně Odběratele, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli finanční vyrovnání ve výši 30 % z Ceny Zboží, které mělo být předmětem dodávky podle Smlouvy. Dodavatel si je oprávněn ponechat na zaplacení smluvní pokuty Zálohu, tj. započítat pohledávku Dodavatele vůči Odběrateli na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce Odběratele vůči Dodavateli na vrácení Zálohy.

Článek VI.
Práva z odpovědnosti za vady
1. Dodavatel odpovídá za to, že Zboží nebude mít vady. Dodavatel poskytuje Odběrateli v souladu s právními předpisy záruku za jakost Zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží (dále jen „Záruka“).
2. Ve vztahu k vadám spočívajícím výhradně v případném zlomení ocelových pružin, rámu či polohovacího kovového základu postele je, pokud k tomu budou splněny podmínky výrobce , poskytnuta speciální garance , a to po  záruční dobu  daného produktu ode dne dodání Zboží (dále jen „Zvláštní garance“), a to s tím, že:
a) Zvláštní garance je poskytnuta pouze Odběrateli, tj. nikoli případným dalším nabyvatelům Zboží, a práva ze Zvláštní garance tak nepřecházejí spolu s vlastnictvím Zboží na jeho další majitele a nelze je ze strany Odběratele ani jakkoli postoupit či jinak převést na třetí osobu,
b) nároky ze Zvláštní garance nelze uplatnit, bude-li poškození způsobeno úmyslně, nedbalostí, nehodou či podobným způsobem, zanedbáním údržby, užíváním způsobem, po který není Zboží určeno, či podobnými postupy nebo z jiného důvodu na straně Odběratele či jiného uživatele,
c) Zvláštní garance se nevztahuje k opotřebení způsobenému běžným užíváním,
d) Zvláštní garance se za žádných okolností nezahrnuje na vady povrchové matrace,
e) Zvláštní garance se vztahuje pouze ke Zboží dodanému Dodavatelem Odběrateli podle těchto OP, a to na území České republiky.
3. Odběratel je povinen uplatnit u Dodavatele nároky ze Záruky a Zvláštní garance bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce ode dne zjištění vady.
4. Odběratel poskytne Dodavateli bezodkladně veškerou součinnost nezbytnou k vyřízení nároků ze Záruky a/nebo Garance, a to mimo jiné umožnit prohlídku Zboží a provedení oprav u Zboží.
5. Pokud bude nárok Odběratele ze Záruky a/nebo Garance uplatněn bezdůvodně, uhradí Odběratel Dodavateli náklady vynaložené Dodavatelem při vyřízení nároků ze Záruky a/nebo Garance.

Článek VII.
Odstoupení od Smlouvy
1. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy (i) v případě, že Odběratel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem, a to, mimo jiné, pokud se Odběratel ocitne v prodlení s úhradou Ceny nebo jakékoli její části, či s převzetím Zboží nebo jakékoli jeho části nebo pokud Odběratel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Smlouvy a/nebo těchto OP, to vše zároveň za podmínky, že Odběratel nezjedná nápravu ani do 10 dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude doručena výzva Dodavatele, nebo (ii) z důvodů, které nebudou zapříčiněny porušením povinností Dodavatele, nebude možné splnit předmět Smlouvy, nebo (iii) bude rozhodnuto o zrušení Odběratele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. OZ nebo (iv) se Dodavatel ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Odběratel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy (i) v případě, že Dodavatel poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem, a to, mimo jiné, pokud se Dodavatel ocitne v prodlení s dodáním Zboží nebo pokud Dodavatel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Smlouvy a/nebo těchto OP, to vše zároveň za podmínky, že Dodavatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude doručena výzva Odběratele, nebo (ii) bude rozhodnuto o zrušení Odběratele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. OZ nebo (iii) se Odběratel ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodavatel a Odběratel jsou oprávněni učinit oznámení podle Smlouvy a/nebo těchto OP těmito jednotlivými způsoby:
a) písemně doporučeným dopisem odeslaným druhé smluvní straně,
b) písemně osobním předáním druhé smluvní straně,
c) písemně datovou zprávou odeslanou do datové schránky druhé smluvní strany,
d) e-mailem,
e) faxem.

V případě učinění oznámení způsobem uvedeným v ustanovení odstavce 1., písm. d) nebo písm. e) tohoto odstavce, je příslušná smluvní strana povinna nejpozději následující pracovní den po učinění oznámení učinit též písemné oznámení způsobem uvedeným v ustanovení odstavce 1., písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) tohoto článku.
2. Přílohu těchto OP tvoří písemné podmínky ochrany osobních údajů Odběratele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
3. Právní vztahy Dodavatele a Odběratele vyplývající ze Smlouvy a vztahy neupravené v OP se řídí příslušnými ustanoveními OZ s tím, že se vylučuje v maximálním možném rozsahu aplikaci ustanovení § 1793, § 1980, § 2106, § 2107 a § 2108 OZ na právní vztahy vyplývající ze Smluv a též, že se vylučuje aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 OZ na právní vztahy vyplývající ze Smluv, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od Smlouvy.
4. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto OP stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto OP.
5. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti níže uvedeným dnem jejich podpisu ze strany Dodavatele, resp. osoby oprávněné Dodavatele zastupovat.
6. Pokud se Dodavatel a Odběratel nedohodnou písemně jinak, tak jsou tyto OP v plném rozsahu závazné pro veškeré smluvní vztahy Dodavatele a Odběratele, které vzniknou počínaje dnem přijetí těchto OP ze strany Odběratele s tím, že za den přijetí těchto OP ze strany Odběratele se pokládá jakýkoli z těchto dnů (i) den podpisu těchto OP ze strany Odběratele, resp. osoby oprávněné Odběratele zastupovat, nebo (ii) den přijetí Nabídky, k níž budou přiloženy tyto OP, ze strany Odběratele, nebo den úhrady části Ceny na základě Zálohové faktury, k níž budou přiloženy tyto OP, ze strany Odběratele, a to ten z uvedených dnů, který nastane dříve.
7. Tyto OP a jejich přílohy je možné měnit a doplňovat písemnými dodatky, číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými ze strany Dodavatele, resp. osoby oprávněné Dodavatele zastupovat.